fbpx

ZAKEN

Strafrecht & Bestuurlijke handhaving

Kuyp Baar advocaten verdedigt bij (dreigende) strafrechtelijke vervolging of in geval van bestuursrechtelijke handhaving.

De overheid beschikt over een uitgebreid instrumentarium om de wet te handhaven. Waar vroeger veelal uitsluitend het strafrecht werd gebruikt, beschikt de Staat nu ook over een pallet aan bestuursrechtelijke maatregelen die zij kan treffen (bestuursdwang, bestuursrechtelijke boete). Bij de start van een onderzoek is vaak nog niet bepaald of strafrechtelijk of bestuursrechtelijk zal worden opgetreden. In voorkomende gevallen worden zelfs beide rechtsgebieden gebruikt om personen of ondernemingen aan te vallen en te bestraffen. Het is van belang om van meet af aan uw positie te bepalen. Omdat Kuyp Baar advocaten beide specialismen in huis heeft, kunnen wij in een vroeg stadium met u uw positie bepalen en de te voeren strategie uitzetten.

Ook indien u al een dagvaarding of een handhavingsbeschikking heeft ontvangen, kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht. Liever zijn wij evenwel al eerder betrokken in de zaak.

De Wet op de economische delicten (WED) kan worden gezien als een van de centrale wetten, die de overheid gebruikt voor strafrechtelijke handhaving. Onderstaande wetten worden (gedeeltelijk) via de WED gehandhaafd:

 • Wegenverkeerswet
 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Wet Financieel toezicht
 • Algemene Douanewet
 • Arbeidstijdenwet
 • Geneesmiddelenwet
 • Wet Dieren
 • Gezondsheids- en welzijnswet dieren
 • Wet milieubeheer
 • Wet natuurbescherming
 • Wet vervoer gevaarlijke stoffen
 • Hamsterwet
 • Landbouwwet
 • Sanctiewet 1977
 • Wet arbeid vreemdelingen
 • Bankwet 1988
 • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)
 • Wet toezicht accountantsorganisaties
 • Wet toezicht trustkantoren
 • Zorgverzekeringswet
 • Wet op de kansspelen
 • Woningwet
 • Drank- en Horecawet
 • Wet Bibob
 • Scheepvaartverkeerswet
 • Warenwet
 • Meststoffenwet
 • Wet agrarisch grondverkeer
 • Wet inrichting landelijk gebied
 • Wet op de medische hulpmiddelen
 • Wet verbod pelsdierhouderij
 • Visserijwet 1963
 • Wet bodembescherming
Herdershond
Menu
×