fbpx

STRAFZAKEN

‘Fraude’ is geen strafbaar feit!

Fraude

‘Fraude’ is geen strafbaar feit. Het is een verzamelnaam voor verschillende gedragingen die strafbaar zijn. Veelal gaat het om valsheid in geschrift, oplichting, witwassen, omkoping, handel met voorkennis, overtredingen van bijvoorbeeld de Faillissementswet, Douanewet, Geneesmiddelenwet, de WFT of de WWft.

Feitelijk leidinggever / getuige in een fraude zaak

In een fraude-zaak kan u betrokken zijn zonder zelf een strafbaar feit te hebben gepleegd. Een medewerker binnen uw bedrijf kan een fout hebben gemaakt. U heeft (te) scherp aan de wind gezeild. Ook kan het zijn dat een opsporingsinstantie gegevens bij u komt vorderen om een strafzaak tegen een ander op te tuigen. In veel gevallen is een dergelijke vordering gebaseerd op artikel 126 van het Wetboek van Strafvordering. In zo’n geval is het van belang dat u precies weet welke gegevens u wel en welke gegevens u niet moet/mag verstrekken.

 

Slachtoffer van fraude binnen uw eigen onderneming

U kunt natuurlijk ook het slachtoffer zijn van fraude. Een van uw medewerkers heeft een greep uit de kas gedaan, geld verduisterd of heeft zijn oren naar een leverancier laten hangen en zich laten omkopen. U bent opgelicht door een leverancier of door een van uw klanten. U gaat naar de politie om aangifte te doen, maar u hoort daar ‘dat het om een civiele zaak gaat’ en dat de politie niets voor u kan doen. In veel gevallen is die mededeling niet juist. Als sprake is van een strafbaar feit, dan is de politie o.g.v. artikel 163 WvSv verplicht uw aangifte op te nemen. Wij kunnen de aangifte voor u opstellen en dienen die in bij de officier van justitie. Wij doen eerst zelf onderzoek en benoemen voor u de juiste strafbare feiten en leveren het bewijs. Kant en klaar. Uw zaak is dan voor justitie interessant om in behandeling te nemen. Wanneer de dader wordt vervolgd kunt u uw schade claimen in de strafprocedure. In een strafprocedure betaalt u geen griffiegeld, geen deurwaarderskosten en zijn de advocaatkosten een fractie van de kosten, die u in een civiele procedure kwijt zou zijn, omdat het vorderen van schade in een strafprocedure eenvoudig is en dus veel minder tijd kost. Bovendien is de kans dat u uw geld ook werkelijk terug zal krijgen groter dan in een civiele procedure. Betaalt de dader niet, dan moet hij de gevangenis in om hem te dwingen toch te betalen. In een civiele procedure is dat niet mogelijk. Een kale kip blijkt in het strafrecht meestal niet zo kaal. Bij een vermoeden van fraude is het verstandig eerst contact met ons op te nemen om de strategie in de zaak uit te zetten, alvorens zelf actie te ondernemen. Wij werken nauw samen met gespecialiseerde advocaten op het terrein van arbeidsrecht en kunnen snel schakelen.

Economisch strafrecht

Naast fraude omvat het terrein van het economisch strafrecht nog tal van andere gedragingen die een strafbaar feit op kunnen leveren. Bijvoorbeeld het overschrijden van geluidsnormen, het dumpen of zonder vergunning verhandelen van afvalstoffen of andere overtredingen van milieuwetgeving. Ook het overtreden van aan een vergunning verbonden voorschriften kan een strafbaar feit opleveren. Kenmerkend voor economisch strafrecht is dat de opsporing vaak plaatsvindt door bijzondere opsporingsdiensten. Zoals diverse milieudiensten, de NVWA of de FIOD. Indien u of uw bedrijf geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld een doorzoeking door één van deze diensten, is het zaak om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met een gespecialiseerd advocaat.

Fiscaal strafrecht

Het onjuist invullen van een Belastingaangifte kan een strafbaar feit opleveren. Overtredingen van de Belastingwetgeving worden onder het fiscale strafrecht geschaard. Ook als u uw Belastingaangifte door iemand anders laat doen, bijvoorbeeld door een fiscalist, kunt u zelf met vervolging geconfronteerd worden, indien die aangifte niet juist blijkt te zijn.

Commuun strafrecht

Diefstal, mishandeling, moord en doodslag, zedenmisdrijven en drugsdelicten, zijn allemaal commune delicten. De advocaten van Kuyp Baar kunnen u bijstaan als u voor dergelijke delicten wordt vervolgd. Iedereen kan met strafrechtelijke vervolging te maken krijgen. Ook omdat diverse schulddelicten, zoals dood door schuld of schuldheling, vallen onder het commune strafrecht. Als u een fiets koopt op straat en onvoldoende de herkomst van die fiets onderzoekt, kan dat als schuldheling gezien worden.

Internationaal strafrecht

Indien u in het buitenland verdacht wordt van een strafbaar feit, kan het betreffende land justitie in Nederland verzoeken u aan te houden en vast te zetten en om u uit te leveren of over te leveren naar het betreffende land. Andersom kan ook, dat Nederland verzoekt om iemand die zich buiten Nederland bevindt aan te houden en naar Nederland over te brengen. Globaal gezegd geldt uitlevering voor landen buiten de EU en overlevering voor landen binnen de EU. Het verschil is dat overlevering een stuk makkelijk is en dat u minder mogelijkheden hebt om de overlevering te voorkomen. Indien u op verzoek van een ander land wordt aangehouden, kan een advocaat u bijstaan en bezien of voorkomen kan worden dat u daadwerkelijk wordt uitgeleverd of overgeleverd. 

Behalve de uitlevering en overlevering, is er meer internationale samenwerking op strafrechtelijk gebied. Zo kan bewijs verzameld worden in het buitenland en kunnen andere landen ook aan Nederland verzoeken om hier doorzoekingen te doen en beslag te leggen. Tegen een dergelijke beslaglegging kan in Nederland bij de rechter geklaagd worden. Onze advocaten kunnen u daarbij bijstaan.

Mr. Kuyp is lid van het Genootschap voor Internationaal Strafrecht.

Cassatie

De Hoge Raad der Nederlanden behandeld zogenaamde cassatieberoepen. Tegen uitspraken (arresten) van gerechtshoven en tegen sommige beslissingen van rechtbanken (bijvoorbeeld over beslag), kan cassatie worden ingesteld. Cassatie is een bijzondere procedure. De zaak wordt niet nog een keer helemaal behandeld en er is meestal ook geen zitting waar u naartoe kunt gaan. De Hoge Raad beoordeeld alleen de uitspraak waartegen cassatie wordt ingesteld aan de in wet genoemde eisen voldoet en op de juiste wijze is gemotiveerd. Als dat niet het geval is, wordt die uitspraak vernietigd en moet de zaak als het ware overgedaan worden. Voor een cassatieprocedure bent u verplicht een advocaat in te schakelen. Indien u cassatie wenst in te stellen, kunnen de advocaten van Kuyp Baar u daarbij bijstaan. Samen met u wordt eerst een inschatting gemaakt van de kansen van een dergelijke procedure en wordt bezien of het zinvol is de cassatieprocedure te doorlopen.

Police
Artikel 1

Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

Menu
×